Podstata technické analýzy

     Předvídat budoucí změny cen akcií na trzích je velice obtížné již s ohledem na mnoho různých faktorů, které přímo či nepřímo tuto cenu ovlivňují. Řadu faktorů předvídat v podstatě ani nelze. Odhadováním vývoje cen akcií na základech ekonomických faktorů se zabývá analýza fundamentální. Naopak technická analýza se snaží za pomoci grafického znázornění vývoje tržní ceny a objemu obchodování odhadnout pravděpodobné budoucí cenové trendy. Nedílnou součástí technické analýzy je studium historického vývoje tržních cen akcií a objemů obchodování ve snaze lépe pochopit samotný trh, nikoliv faktory, které jej přímo ovlivňují. Technická analýza též zkoumá vztahy mezi faktory působícími na nabídkové a poptávkové straně, protože mají přímo vliv na tržní cenu. „Základní hypotéza, ze které technická analýza vychází, říká, že tržní cena odráží všechny faktory včetně psychologických, a tyto faktory jsou při krátkodobém investování důležitější než faktory vstupující do fundamentální analýzy. V tržních cenách se odráží vše, co je může ovlivnit. Všechny druhy vlivů jsou obsaženy a vyjádřeny v cenách a výkyvy cen jsou odrazem vývoje nabídky a poptávky“ (JÍLEK, 2009 str. 102). Analyzováním minulosti vývoje cen zakreslených do grafu se uživatelé technické analýzy pokoušejí nalézt a určit trendy, které se mohou na základě shodných rysů opakovat v budoucnosti. Technická analýza nesleduje absolutní hodnotu, ale je založena na trendech ve změnách cen.

error: Content is protected !!